קבוצת עבירות מן החמורות שבעבירות המופיעות בספר החוקים, שביניהן ניתן למנות אונס, מעשה סדום, עבירת מין במשפחה או בידי אחראי על חסר ישע, מעשה מגונה ובעילה אסורה בהסכמה. רוב עבירות המין קבועות בחוק העונשין החל מסעיף 345 לחוק (עבירת האונס), והיתר קבועות בחוק למניעת הטרדה מינית.

עבירת האינוס הינה החמורה ביותר מבין עבירות המין והעונש בצידה יכול להגיע בנסיבות מסוימות ל 20 שנות מאסר. בהתאם להגדרה בסעיף 345 לחוק העונשין, אונס הוא בעילת אישה:

 1. שלא בהסכמתה החופשית
 2. בהסכמה אשר הושגה במרמה
 3. בהסכמה כאשר האישה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים
 4. תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האישה או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית
 5. תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה.

העונש המקסימאלי על אונס הינו שש עשרה שנה אך אם הוא מתרחש באחת הנסיבות הבאות:

 • כאשר הנאנסת הינה קטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים
 • תוך איום בנשק חם או קר
 • תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית
 • תוך התעללות באשה, לפני המעשה,  בזמן המעשה או אחריו
 • בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם
  דין האונס מאסר עד עשרים שנה.

בניגוד לדעה הרווחת, בעילת אישה, אשר עולה כדי אונס, יכולה להתבצע  לא רק כאשר גבר מחדיר את איבר מינו לתוך איבר מינה של אישה אלא גם כאשר מוחדר כל איבר מאיברי הגוף או כל חפץ מכל סוג שהוא לאיבר המין הנשי.

מעשה סדום

ביצוע מעשה סדום הינו החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ כלשהו לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם. העונש המקסימאלי על ביצוע מעשה סדום הינו שלוש שנים, במידה ולקורבן של המעשה סדום מלאו שמונה עשר שנים והמעשה נעשה תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות. במידה ולקורבן של המעשה מלאו ארבע עשרה שנים אך טרם מלאו שש עשרה שנים עונש המאסר על העבירה יעמוד על חמש שנים. עונש של חמש שנים גם יינתן לאדם אשר ביצע מעשה סדום בקטין אשר מלאו לו שש עשרה שנים אך לא מלאו לו שמונה עשרה שנים, כל זאת במידה והמעשה נעשה תוך ניצול יחסי מרות, חינוך או השגחה. במידה והמעשה סדום נעשה באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345 (הסעיף המעגן את עבירת האינוס בחוק העונשין) ייראו את המעשה כאונס והעונש שינתן יהיה בהתאם.

מעשה מגונה

מעשה מגונה הינו מעשה שנעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. העונש המקסימאלי על אדם העושה מעשה מגונה באחר ללא הסכמתו הינו שלוש שנים כאשר בנסיבות מסוימות ( כמו לדוגמא כאשר קורבן העבירה הוא קטין או שהעבירה נעברה תוך שימוש באלימות) העונש יהיה כבד יותר.